نیرو سامان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

نیرو سامان

شــرکت نیــرو ســامان یا NSC از سال 69 در تولیــد و ارائــه خدمـات در حـوزه بـرق صنعتـی فشـار ضعیـف و فشــار متوســط آغاز به فعالیت نمود.
نیــرو ســامان بــا اســتفاده از بهتریــن تکنولــوژی روز دنیــا موفــق بــه اخــذ تاییدیــه شــرکت توانیــر جهــت ســاخت انــواع تابلوهــای بــرق LV و MV و پسـت هـای کمپکـت Indoor و Outdoor گردیـده و دارای گواهینامــه هــای ISO 9001 ، ISO 10002 تاییدیــه از دانشــگاه تهــران، آزمایشــگاه اپیــل، پژوهشــگاه نیــرو، عضویــت در لیســت ســازندگان دارای صلاحیــت شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق و همچنیــن عضویــت در ســندیکا و انجمــن تابلوســازان صنعــت بــرق ایــران مــی باشــد.
نیــرو ســامان در ســال هــای اخیــر بوســیله عقــد قــرارداد بــا بهتریــن تامیــن کننــدگان و تولیــد کننـدگان در سـطح بیـن المللـی، اقـدام بـه انتقـال تکنولــوژی و تولیــد تجیهــزات بــرق صنعتــی بــا بالاتریــن اســتانداردها در کشــور عزیزمــان نمــوده اســت.
نیـرو سـامان مفتخـر اسـت کـه امـروز محصـولات تولیــدی ایــن شــرکت بــا برنــد تجــاری NSC در قلــب صنایــع کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
مقایسه 1 کالا
  • انصراف